Kleine lettertjes

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. 

De activiteiten van Marina van der Wal en haar methodiek voor opvoedondersteuning en is op geen enkele wijze bedoeld om specialistisch medische of psychologisch advies te geven.

Deze methodiek is ontwikkeld voor gezonde mensen zonder lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen van welke aard dan ook. 

Heb je twijfels over je eigen situatie? Raadpleeg dan altijd je huisarts, therapeut of specialist voordat je een verandering in je leven aanbrengt.

Tijdens lezingen, workshops, webinars en e-cursussen worden geen gezondheidsclaims geuit. De informatie in deze activiteiten zullen niet bijdragen aan het genezen, helen of corrigeren van een ziekte, medische en/of geestelijke aandoening van jou als opvoeder of van (één van) jouw kinderen. De auteur is geen arts, specialist of therapeut. De informatie voor deze methodiek is verzameld uit vele verschillende bronnen en getoetst aan de huidige wetenschap rondom pedagogiek.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, en de inhoud van gelieerde websites (dopapril, webinars, e-cursussen) waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Betaling

Deelnemers betalen bij inschrijving voor (online-)cursussen en webinars. Deze betaling geeft toegang tot de betreffende cursus of webinar. Marina van der Wal draagt geen verantwoordelijkheid voor enige technische verbinding voorafgaand, tijdens of na afloop van een online cursus en/of webinar. Deelname is voor eigen risico. Na inschrijving is het niet mogelijk om restitutie van het betaalde bedrag te verlenen.

Uitgebreide leveringsvoorwaarden vind je hier >>

Als je nog een vraag hebt: stel ‘m!

marina van der wal vragen challenge

Doe mee met de VragenChallenge!

 

 
'Heel erg bedankt voor de VragenChallenge!
 
Ik vond de vragen heel mooi en praktisch toepasbaar.'
 
Cindy, moeder van 3 pubers

 

Yes! Gelukt! Vanaf de eerstvolgende maandag krijg je van ons iedere werkdag een vraag in je mailbox!

4/3gGEqwnu6C46hQ6ugHk48BzvGKsnvjAQslNiWOjnfB6_xTJvHE9_BLQ